Letní soutěž s Horsefeathers – pravidla soutěže

Pošli nám svou vtipnou letní momentku a vyhraj ceny od HF! Fantazii se meze nekladou – čím bláznivější tím lepší! Pochlub se, co jste v létě s kámošema zažili nebo kam se chystáte !! Vítěze vybereme 13. srpna!

Soutěžit můžeš ZDE.

 

Pravidla soutěže:

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Organizátorem a pořadatelem veřejné soutěže je obchodní společnost Snowboardel s.r.o., IČ: 60471638, se sídlem Jílovišťská 64, 155 31 Praha 5, (dále jen “pořadatel”).

2. Princip a podmínky soutěže, doručení výher

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že v době konání soutěže zašle pořadateli prostřednictvím internetové aplikace zveřejněné na facebookové stránce Snowboardel originální fotografii s letní tématikou spolu s kontaktními údaji, a to jménem, příjmením a emailovou adresou (dále jen „příspěvek“). Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším příspěvkem za splnění všech podmínek.

Účastníku soutěže, jehož příspěvek bude pořadatelem vybrán jako nejvtipnější (dále jen „vítěz“), bude do 10 pracovních dnů od vyhlášení soutěže odeslána cena dle čl. 5 na jím určenou adresu na území ČR. Případné osobní převzetí ceny je možné po domluvě s pořadatelem soutěže na e-mailové adrese info@snowboardel.cz

Vítěz není oprávněn požadovat namísto ceny peněžní či jakékoli jiné plnění. Pořadatel nemá vůči účastníkům soutěže jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele, než která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Dotazy k soutěži je možné zasílat na e-mailovou adresu   info@snowboardel.cz.  Na zodpovězení zaslaných dotazů nemají účastníci soutěže právní nárok.

3. Doba konání soutěže

Soutěž probíhá v době od 28. 7. 2014 do 13. 8. 2014, a to pouze na území České republiky.

4. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní podmínky této soutěže (dále také “účastník” nebo “soutěžící”). V případě účastníků mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož ani osoby s těmito osobami příbuzné.

5. Cena

Soutěžící vybraný porotou na 1.místo získá kraťasy Horsefeathers Bravo, 2.místo získá triko Horsefeathers My god skate black, 3.místo získá pantofle Horsefeathers. Soutěžící si mohu vybrat konkrétní velikost, kterou po oznámení výhry sdělí pořadateli e-mailem na adresu info@snowboardel.cz.

6. Povinnosti vítěze

Vítěz je povinen poskytnout pořadateli za účelem poskytnutí ceny veškerou potřebnou součinnost, zejména pořadateli na dotaz sdělit adresu na území ČR pro zaslání ceny a poskytnout pořadateli fotografii pro vypracování portrétu.

7. Určení výherce

Vítězný příspěvek bude vybrán nezávislou porotou do 7 dnů od uplynutí doby konání soutěže. Informace o výběru vítězného příspěvku budou zveřejněny na webu www.snowboardel.cz a facebooku https://www.facebook.com/Snowboardelboardshop?ref_type=bookmark    


8. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

Účastí v soutěži potvrdil každý soutěžící souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící zároveň, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých pořadateli soutěže k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Soutěžící dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně pořizovat fotografie vítěze a uveřejňovat je v médiích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu pěti let od skončení této soutěže.

Zároveň soutěžící uděluje pořadateli souhlas k využívání jeho jména, příjmení, adresy a fotografie pro reklamní, propagační a marketingové účely pořadatele. Účastí v soutěži soutěžící dále potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoli odvolat.

Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Soutěžící může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu kdykoli odvolat formou písemné informace zaslané na adresu pořadatele.

9. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, nahradit nebo změnit ceny, a to bez udání důvodů a poskytnutí náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.snowboardel.cz. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce spojené se soutěží. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky proti regulérnosti průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech nebo na mailovou adresu info@snowboardel.cz, a to do tří pracovních dnů od zveřejnění informace o vítězném příspěvku dle čl. 6. Námitky podané později nebudou brány  v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Kategorie: Shop news